ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﻳﺶ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻣﺪاﺣﻲ
ﺷ در اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﻜﻞ   و ﺳﺎده ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮان  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻃﺮح و ﺑﺮای ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻳﻢ  . در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارﻳﻢ و ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻲ ﻧﻘﺺ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ  .ر در اﻳﻦ زﻣﺎﻧبندی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺧﺴﺘﮕﻲﻣ ﺪﻋﻮﻳﻦ  ﻛﻮﺗﺎه، ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳ   ۲۰ ﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ  ۳۰اﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ،  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮود ﻫﺎ و ﻣﻴﺎن ﭘﺮده ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻳﺎ ﻣﺪاح ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  . اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺎ  ۲۰ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ ﺳﺨﻨﺮان دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد .ﺑﺮﻧﺎ ﻣﺠﺮی  ﻣﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻄﻌﺎت ادﺑﻲ و زﻳﺒﺎ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا و در ﻣﻴﺎن ﭘﺮده ﻫﺎ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  . در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﭘﺮوژﻛﺸﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ   را  ﺑﻪ  ﺷﻜﻞ  ﺗﺼﻮﻳﺮی   ﻫﻤﺰﻣﺎن اراﺋﻪ   ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  اﺛﺮات  ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای اﺳﺘﻔﺎد دارد اﻓﺰار ه از ﻧﺮم    ﭘ ﭘﺎور ﻮﻳﻨ ﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ از روش ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻨﻮع ، ﺑﺮای ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح ﻳﻚ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ اﻣ در ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ  . ﻣﻜﺎن ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ  و از روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل : ﻣﺼﺮﻋﻲ از ﺷﻌﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع  ﻫﻤﺎﻳﺶ و   آﻣﺎده ﻧﻤﻮده اﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و از آﻧﺎن ً ﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺳﺖ  را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﻓﻜﺮی اﻃﺮاﻓﻴﺎن در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺼﺮع دوم را ﺑﺴﺮاﻳﻨﺪ و   ﺑﻪﺑﻬﺘﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻳﻦ ﻣﺼﺮع دوم ﺟﻮاﻳﺰی   ﻣﻲﮔﺮدد .  ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺼﺮع ﻫﺎی دوم ﺷﻮر و ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﭘﺪ ﻳﺪ ﻣﻲ آورد و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .

 

 

 

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ

اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاری و ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﻴﺸﺘﺮی در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎ ﻃﺐ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺮ ﮔﺰارﻣﻲ ﮔﺮدد .  ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﺮی ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺳﺘﺎد  ) ﻳﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ ( دﻋﻮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ  . ﺑﺮ ﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻼم و   اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺳﻨﮕﻴﻨ ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺮی ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻲ  دارد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ را ﻃﺮح ﻧﻤﻮده و از  ﺗﺪارک دﻳﺪه  ﺷﺪه ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ً ﻣﺮدم دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن را روی ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ  در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻛﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار در ً ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻴﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ  ﻧﻤﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺨﺶ ه  و اﺳﺘﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺠﺮی در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺗﺎ ﺳﻮاﻻت رﺳﻴﺪه از ﻣﺮدم را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﻃﺮح ﺳﻮاﻻت   ﺗﻘﺴﻴﻢ، ﻣﺸﺘﺮک و ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی زﻣﺎن ﻫﺎ ﺳﻮال ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ا ﻧﺤﺮاف ﺑﺤﺚ ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻣﺠﺮی ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ را از ﻗﺒﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮﺳﺶ از ﺳﻮی ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت را ﻃﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪ .  ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ را از ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﻴﺰ از ﻣﺮدم ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .  در اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﺮ ﻳﻚ ا   ۱۰ ز اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻇﺮف ﻛﻤﺘﺮ از دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ در ﺟﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .  ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ  : ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻧﻈﻢ ﺟﻠﺴﻪ را ﻣﺨﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .  در اﻳﻦ روش ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰو د. VCD در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ  داده ﺷﻮد  . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻮاﻻت ﻫﻤﮕﻲ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺸﺪه ﻣﺠﺮی ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ در
ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن  ﺑﺎ ﻣﺠﺮی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ رو   و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺴﺖ و ﻳﺎ ، ﻧﻤﻮده ش دﻳﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ارﺳﺎل ﮔﺮدد .  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ .  در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرت اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ دﻋﻮت ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮی را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎری آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ .  در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻣﻜ ﺎﻧﺎت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ  . رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ در ﺗﺪاوم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اﺳﺖ.

 

 

ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای

ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻮر و ﺻﺪا و اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،  ﻧﻤﺎﻳﺶ زﻧﺪه ، در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻤﺎﻳﺶ را ﻃﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺠﺮی اﻳ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در آﻏﺎز و ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻟﻲ را ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻢ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .  ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺬاب  و اﺳﺘﻔﺎده  از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در اﻳﻦ روش ﺑﺎزدﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﭘﻴﻮ ﺳﺘﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻛﻠﻴﭗ ﻫﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﺮی در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم ﻫﻤ ﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  در اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺠﺮی از ﻳﻚ ﮔﻔﺘﮕﻮ دوﻧﻔﺮه ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ  آ ﮔﻔﺘﮕﻮ ، دو ﻣﺠﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد  ، ﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در ﺿﻤﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳ ﺳﻮاﻟﻲ را ﻃﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﺪارک دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  . اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻗﺒﻠﻲ و . … ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  .    VCD در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ از ﻛﻠﻴﭗ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺷﺪه و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان در  ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ  :  ۱٫   ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ، ﺧﻮﺷﺮوﺋﻲ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻤﺎ از ﻧﺎﺣﻴ ﻪ  ﻣﻘﺪﺳﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ   ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺘﺬﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻧﺼﻴﺒﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ۲ . آرام ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن و رﻋﺎﻳﺖ ادب از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ راه ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ.  ۳ .   وﻗﺎر و ،  ﻟﺒﺎس، آراﺳﺘﮕﻲ ﻇﺎﻫﺮاﻋﻢ از اﺻﻼح ﻣﻮ ﺳﻜﻴﻨﻪ در ﺣﺮﻛﺎت و آراﻣﺶ ﺑﺎﻃﻨﻲ از راز ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .
.اﺳﺖ ۴ ﻧﺤﻮه دﻋﻮت ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻬﻢ  ﻣﻮﺿﻮ   زﻳﺒﺎ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ع ،  اراﺋﻪ ﻛﺎرت دﻋﻮت ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .ﺳﻮال ﻃﺮح  ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع   ﻛﺎرت در   دﻋﻮت   ذﻫﻦ    ﻣﺨﺎﻃﺐ   را آﻣﺎده   ﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﻮال در ذﻫﻦ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺧﻮد ﻓﻜﺮ و ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ.  ۵ . ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ  . در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﺮ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻧ ، آﻣﺎدﮔﻲ دﻋﻮت از ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد را در آﻳﻨﺪه  ﺰدﻳﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺗﻜﺮار اﻳﻦ دﻳﺪارﻫﺎ ﺷﻤﺎ ر ا ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.  ۶ . ﻃﺮاﺣﻲز ﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺟﻠﺴﻪ و اﺟﺮای دﻗﻴﻖ آن . زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺸﻦ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ۱:۳۰    ۲ دﻗﻴﻘﻪ اﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  .ﻣﺴ ۷ ﺑﺮﺧﻮرد اوﻟﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﺌﻮل ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  وراﻫﻨﻤﺎﻳﺎن  ﺑﺎﻳﺪ از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺮﺟ ﺴﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ

 

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﻳﺶ
لطفا به این مطلب امتیاز دهید