لطفا امتیاز دهید post

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﻳﺶ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻣﺪاﺣﻲ
ﺷ در اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﻜﻞ   و ﺳﺎده ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮان  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻃﺮح و ﺑﺮای ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻳﻢ  . در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارﻳﻢ و ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻲ ﻧﻘﺺ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ  .ر در اﻳﻦ زﻣﺎﻧبندی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺧﺴﺘﮕﻲﻣ ﺪﻋﻮﻳﻦ  ﻛﻮﺗﺎه، ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳ   ۲۰ ﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ  ۳۰اﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ،  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮود ﻫﺎ و ﻣﻴﺎن ﭘﺮده ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻳﺎ ﻣﺪاح ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  . اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺎ  ۲۰ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ ﺳﺨﻨﺮان دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد .ﺑﺮﻧﺎ ﻣﺠﺮی  ﻣﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻄﻌﺎت ادﺑﻲ و زﻳﺒﺎ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا و در ﻣﻴﺎن ﭘﺮده ﻫﺎ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  . در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﭘﺮوژﻛﺸﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ   را  ﺑﻪ  ﺷﻜﻞ  ﺗﺼﻮﻳﺮی   ﻫﻤﺰﻣﺎن اراﺋﻪ   ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  اﺛﺮات  ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای اﺳﺘﻔﺎد دارد اﻓﺰار ه از ﻧﺮم    ﭘ ﭘﺎور ﻮﻳﻨ ﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ از روش ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻨﻮع ، ﺑﺮای ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح ﻳﻚ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ اﻣ در ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ  . ﻣﻜﺎن ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ  و از روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل : ﻣﺼﺮﻋﻲ از ﺷﻌﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع  ﻫﻤﺎﻳﺶ و   آﻣﺎده ﻧﻤﻮده اﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و از آﻧﺎن ً ﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺳﺖ  را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﻓﻜﺮی اﻃﺮاﻓﻴﺎن در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺼﺮع دوم را ﺑﺴﺮاﻳﻨﺪ و   ﺑﻪﺑﻬﺘﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻳﻦ ﻣﺼﺮع دوم ﺟﻮاﻳﺰی   ﻣﻲﮔﺮدد .  ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺼﺮع ﻫﺎی دوم ﺷﻮر و ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﭘﺪ ﻳﺪ ﻣﻲ آورد و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .

 

 

 

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ

اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاری و ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﻴﺸﺘﺮی در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎ ﻃﺐ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺮ ﮔﺰارﻣﻲ ﮔﺮدد .  ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﺮی ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺳﺘﺎد  ) ﻳﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ ( دﻋﻮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ  . ﺑﺮ ﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻼم و   اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺳﻨﮕﻴﻨ ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺮی ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻲ  دارد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ را ﻃﺮح ﻧﻤﻮده و از  ﺗﺪارک دﻳﺪه  ﺷﺪه ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ً ﻣﺮدم دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن را روی ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ  در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻛﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار در ً ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻴﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ  ﻧﻤﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺨﺶ ه  و اﺳﺘﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺠﺮی در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺗﺎ ﺳﻮاﻻت رﺳﻴﺪه از ﻣﺮدم را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﻃﺮح ﺳﻮاﻻت   ﺗﻘﺴﻴﻢ، ﻣﺸﺘﺮک و ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی زﻣﺎن ﻫﺎ ﺳﻮال ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ا ﻧﺤﺮاف ﺑﺤﺚ ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻣﺠﺮی ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ را از ﻗﺒﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮﺳﺶ از ﺳﻮی ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت را ﻃﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪ .  ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ را از ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﻴﺰ از ﻣﺮدم ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .  در اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﺮ ﻳﻚ ا   ۱۰ ز اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻇﺮف ﻛﻤﺘﺮ از دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ در ﺟﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .  ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ  : ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻧﻈﻢ ﺟﻠﺴﻪ را ﻣﺨﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .  در اﻳﻦ روش ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰو د. VCD در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ  داده ﺷﻮد  . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻮاﻻت ﻫﻤﮕﻲ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺸﺪه ﻣﺠﺮی ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ در
ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن  ﺑﺎ ﻣﺠﺮی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ رو   و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺴﺖ و ﻳﺎ ، ﻧﻤﻮده ش دﻳﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ارﺳﺎل ﮔﺮدد .  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ .  در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرت اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ دﻋﻮت ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮی را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎری آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ .  در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻣﻜ ﺎﻧﺎت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ  . رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ در ﺗﺪاوم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اﺳﺖ.

 

 

ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای

ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻮر و ﺻﺪا و اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،  ﻧﻤﺎﻳﺶ زﻧﺪه ، در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻤﺎﻳﺶ را ﻃﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺠﺮی اﻳ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در آﻏﺎز و ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻟﻲ را ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻢ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .  ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺬاب  و اﺳﺘﻔﺎده  از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در اﻳﻦ روش ﺑﺎزدﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﭘﻴﻮ ﺳﺘﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻛﻠﻴﭗ ﻫﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﺮی در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم ﻫﻤ ﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  در اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺠﺮی از ﻳﻚ ﮔﻔﺘﮕﻮ دوﻧﻔﺮه ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ  آ ﮔﻔﺘﮕﻮ ، دو ﻣﺠﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد  ، ﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در ﺿﻤﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳ ﺳﻮاﻟﻲ را ﻃﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﺪارک دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  . اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻗﺒﻠﻲ و . … ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  .    VCD در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ از ﻛﻠﻴﭗ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺷﺪه و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان در  ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ  :  ۱٫   ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ، ﺧﻮﺷﺮوﺋﻲ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻤﺎ از ﻧﺎﺣﻴ ﻪ  ﻣﻘﺪﺳﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ   ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺘﺬﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻧﺼﻴﺒﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ۲ . آرام ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن و رﻋﺎﻳﺖ ادب از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ راه ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ.  ۳ .   وﻗﺎر و ،  ﻟﺒﺎس، آراﺳﺘﮕﻲ ﻇﺎﻫﺮاﻋﻢ از اﺻﻼح ﻣﻮ ﺳﻜﻴﻨﻪ در ﺣﺮﻛﺎت و آراﻣﺶ ﺑﺎﻃﻨﻲ از راز ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .
.اﺳﺖ ۴ ﻧﺤﻮه دﻋﻮت ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻬﻢ  ﻣﻮﺿﻮ   زﻳﺒﺎ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ع ،  اراﺋﻪ ﻛﺎرت دﻋﻮت ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .ﺳﻮال ﻃﺮح  ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع   ﻛﺎرت در   دﻋﻮت   ذﻫﻦ    ﻣﺨﺎﻃﺐ   را آﻣﺎده   ﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﻮال در ذﻫﻦ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺧﻮد ﻓﻜﺮ و ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ.  ۵ . ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ  . در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﺮ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻧ ، آﻣﺎدﮔﻲ دﻋﻮت از ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد را در آﻳﻨﺪه  ﺰدﻳﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺗﻜﺮار اﻳﻦ دﻳﺪارﻫﺎ ﺷﻤﺎ ر ا ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.  ۶ . ﻃﺮاﺣﻲز ﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺟﻠﺴﻪ و اﺟﺮای دﻗﻴﻖ آن . زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺸﻦ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ۱:۳۰    ۲ دﻗﻴﻘﻪ اﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  .ﻣﺴ ۷ ﺑﺮﺧﻮرد اوﻟﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﺌﻮل ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  وراﻫﻨﻤﺎﻳﺎن  ﺑﺎﻳﺪ از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺮﺟ ﺴﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *